• Novinky

     • Poplatky za ubytovanie
      • Poplatky za ubytovanie

      • V súlade s usmernením ŽSK, ako zriaďovateľa školského internátu, oznamujeme ubytovaným žiakom a ich zákonným zástupcom, že s účinnosťou od 1. novembra 2020 do odvolania (vzhľadom k nepredvídateľnej pandemickej situácii) sa prerušuje povinnosť platby poplatku za ubytovanie v školskom internáte. 

       Vzhľadom na tento fakt, nie je nutné platby za obdobie od novembra 2020 do odvolania uhrádzať.

       Každopádne, všetky uhradené platby za obdobie prerušenia ubytovania v školskom internáte budú ubytovaným žiakom a ich zákonným zástupcom vrátené najneskôr do konca príslušného školského roka.

       Za porozumenie ďakujeme

     • Pokyny k realizácii platieb
      • Pokyny k realizácii platieb

      • Platby realizujte, najlepšie trvalým príkazom, so splatnosťou najneskôr k 20. dňu v mesiaci.

       VŽDY uvádzajte správny VARIABILNÝ SYMBOL a POZNÁMKU, resp. SPRÁVU PRE PRIJÍMATEĽA

        

        

       STRAVOVANIE – školská jedáleň

       Číslo účtu - stravovanie: IBAN SK65 8180 0000 0070 0048 4449

       Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA (bez lomítka a prvých núl)

       Poznámka pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA + obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje v tvare: 09/2020, 10/2020 atď.

       Suma: podľa typu stravovania (uvedené v prihláške) 

       TYPY STRAVOVANIA 

       1. Mesačná platba pre bežného stravníka je určená paušálne vo výške 72,- EUR (celodenná strava) a 47,- EUR (raňajky a večera). 

       2. Mesačná platba pre žiaka strednej športovej školy alebo športovej triedy je určená paušálne vo výške 99,- EUR (celodenná strava) a 63,- EUR (raňajky a večera). 

       3. Mesačná platba pre stravníka s bezgluténovou diétou (celiatici) je určená paušálne vo výške 45,- EUR .

        

       UBYTOVANIE – školský internát

       Číslo účtu - ubytovanie: IBAN SK40 8180 0000 0070 0048 4414

       Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA (bez lomítka a prvých núl)

       Poznámka pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA + obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje v tvare: 09/2020, 10/2020 atď.

       Suma: 30,- EUR/ každý začatý mesiac

     • Poplatok za ubytovanie
      • Poplatok za ubytovanie

      • V zmysle ustanovení Čl. VI Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je určený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte vo výške 30,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. septembra 2020.