• O internáte

     • Základné informácie

     • Školský internát pri Spojenej škole na Rosinskej ceste 4 v Žiline:

      • je internát pre všetky stredné školy v Žiline,
      • je päťposchodová budova,
      • má bunkové izby so sociálnym zariadením,
      • má kuchyňu so školskou jedálňou,
      • má bezplatné wifi pripojenie,
      • má ubytovaciu kapacitu 289 miest,
      • poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v 10 výchovných skupínách pri naplnenej kapacite,
      • má študovne s televíznou a počítačovou technikou, knižnicu, posilňovňu a využíva všetky športoviská pri Strednej športovej škole v Žiline

       

      Školský internát je zriadený od 1. 9. 2008 ako súčasť Spojenej školy, Rosinská cesta 4. Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Je orientovaný na žiaka, podporuje jeho tvorivosť, aktivitu, rozvíjanie kľúčových kompetencií.

      Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, na zdravý rozvoj ich osobnosti a na výchovu orientovanú na pozitívne ľudské hodnoty.

      Na základe poznania rodinného prostredia svojich žiakov vychovávatelia realizujú výchovu k manželstvu a rodičovstvu prostredníctvom VVČ, napr. Krízové situácie v rodine očami detí, Kľúč k dlhodobému vzťahu.

      Pedagogickí zamestnanci vedú žiakov k dodržiavaniu Vnútorného poriadku ŠI v ŠI a pri činnostiach mimo internátu,

      Pracovníkom ŠI nie je ľahostajná bezpečnosť žiakov a prevencia, v ŠI pracuje koordinátorka primárnej prevencie drogových závislosti Mgr. M. Oravcová.

      V ŠI podporujeme aj rozvoj pracovných zručností, ako aj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu.

      V zmysle propagácie zdravého životného štýlu vychovávateľky svoje VVČ zameriavajú na správny životný štýl, správnu životosprávu, na prevenciu obezity, na racionálnu stravu.

      Na rozvoj rozumovej stránky sú zamerané rôzne vedomostné hry, vypožičiavanie kníh z internátnej knižnice, návštevy v Krajskej knižnici a pod.